ภาพประกอบธรรมะ ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

รับชม 252 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ February 28, 2022
02. 2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาได้พระสาวกองค์แรก ท่านโกณฑัญญะ.jpg
05. ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชานั้นเริ่มต้นจาก.jpg
03. 3. เป็นวันเกิดพระสงฆ์องค์แรก พระอัญญาโกณฑัญญั.jpg
09. เหมือนดอกบัวที่เกิด.jpg
01. วันอาสาฬหบูชา คือ 1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์.jpg
04. 4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย.jpg
06 หลังจากนั้นทรงพระปริวิตกว่า.jpg
10. พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อสหัมบดีพรหมกลับไป.jpg
08. เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง.jpg
07. ท้าวสหัมบดีพรหมทรงทราบความปริวิตกของพระองค์.jpg
11. เทวดาทราบพระดำริของ.jpg
12. ครั้นแล้วจึงทรงดำริถึงปัญจวัคคียทั้ง ๕.jpg
14. ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปถึง.jpg
13 ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกล.jpg
18 ดูก่อนเธอทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์.jpg
16. หลังจากดูแลต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว.jpg
15 รูปหนึ่งจัดหาน้ำล้างพระบาท.jpg
17. เมื่อพระปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้ว.jpg
20. ก็บัดนี้ พระองค์เป็นผู้มักมากคลาย.jpg
19. เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว.jpg
23. แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนเธอทั้งหลาย.jpg
21. เมื่อพวกปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้ว.jpg
24. พวกปัญจวัคคีย์เมื่อได้ฟังถ้อย.jpg
25. พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา.jpg
30 เมื่อเราได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาแล้ว.jpg
27. และทรงยกย่องทางสายกลาง.jpg
28. จบพระธรรมเทศนาท่านอัญญาโกญฑัญญ.jpg
22. ดูก่อนเธอทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ.jpg
26. 2อย่างที่บรรพชิตไม่ควรปฏิบัติ.jpg
29. เมื่อพระพุทธองค์ทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2565 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้