ภาพประกอบธรรมะ วันอาสาฬหบูชา ขยายความมรรคมีองค์ 8

รับชม 570 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565
01.เป็นวันที่ทรงแสดงธรรมชื่อ ธัมมจักรปัปปวัตนสูตร เป็นครั้งแรก.jpg
10. สัมมาสังกัปปะ.jpg
05. หลักของมัชฌิมปฏิปทา.jpg
02. เป็นวันที่ทีงได้พระสาวกองค์แรก ท่านโกณฑัญญะ.jpg
08. ปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8.jpg
03. มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก พระอัญญาโกณฑัญญะ.jpg
09. สัมมาทิฏฐิ.jpg
04. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ 3 ปรกการ.jpg
06. ไม่หมกหมุ่นในกามคุณ 5.jpg
07. ไม่ทรมานตนแบบอัตตกิลมถานุโยค.jpg
12. สัมมากัมมันตะ.jpg
13. สัมมาอาชีวะ.jpg
15. สัมมาสติ.jpg
17. อริยสัจ 4.jpg
18. ทุกข์.jpg
14. สัมมาวายามะ.jpg
20. นิโรธ.jpg
11. สัมมาวาจา.jpg
19. สมุทัย.jpg
16. สัมมาสมาธิ.jpg
23. สวดมนต์ รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา.jpg
22. ระลึกนึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.jpg
24. ทำบุญถวายสังฆทาน.jpg
21. มรรค.jpg
25. ร่วมเวียนประทักษิณ เพื่อน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2566 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้