ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน ให้ทานถูกทักขิไนยบุคคล

รับชม 165 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
08.เฝ้าเก็บคำถามนี้เอาไว้ในใจ.jpg
26 มาฆะมาณพครั้งได้สดับแล้วก็เข้าใจแจ่มชัด.jpg
25 จากนั้นพระพุทธองค์ทรงอธิบายถึงเรื่องยัญ.jpg
10 แสวงหาได้แล้ว ก็นำโภคทรัพย์.jpg
09 5.28 ได้นั่ง ณ ที่ควรข้างหนึ่ง.jpg
07 4.02 คนที่ยากจนก็จนวันยังค่ำคอยแต่จะมารับ.jpg
23 เลยคิดว่าการเกิดในพรหมโลกเป็นความ.jpg
11 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนมาณพ.jpg
19 เมื่อพระพุทธองค์ตรัสบอกทักขิไนยบุคคล.jpg
13 พระบรมศาสดาทรงแนะนำว่า ผู้ใดเป็น.jpg
20 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า.jpg
18 9.52 มาฆมาณพครั้นทราบคุณสมบัติของทักขิไนยบุคคลแล้ว.jpg
12 มาฆมาณพได้ฟังแล้วก็เกิด.jpg
06 รวมไปถึงถวายทานกับนักบวชนอกพระพุทธศาสนา.jpg
27 จะเห็นว่าพระบรมศาสดาทรงเป็นผู้ฉลาด.jpg
22 เนื่องจากมาฆะมาณพมีพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับพรหมโลก.jpg
17 9.28 ชนเหล่าใดปราศจากความกำหนัด.jpg
14 มาฆมาณพได้ทูลถามตรงๆ.jpg
04 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน.jpg
15 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพยากรณ์ว่า.jpg
24 พระบรมศาสดาตรัสว่า ดูก่อนมาฆะ.jpg
16 8.58 ชนเหล่าใดปราศจากความโลภ.jpg
03 ใจหยุด คือสุดยอดของรางวัล.jpg
01 การเพียรสั่งสมบุญบารมีและหมั่นทำใจหยุดนิ่ง.jpg
02 จากผู้มีทุกข์ก็กลายเป็นผู้มีความสุข.jpg
21 อนึ่ง บุคคลผู้นั้น ปราศจากความกำหนัดแล้ว.jpg
22 จะได้เห็นคุณค่าของการฝังขุมทรัพย์ คือ บุญ.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2566 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้