ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน ให้ทานอย่างสัตบุรุษ

รับชม 164 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
01 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทานมี ๕.jpg
02 อย่างเช่นในการปรุงอาหารให้อร่อย.jpg
09 นอกจากนี้บางท่านยังมีความเข้าใจ.jpg
10 เรามาดูลักษณะการให้ทานของสัตบุรุษว่า.jpg
07 บางท่านเป็นชาวพุทธ แต่ไม่รู้จักวัฒนธรรมชาวพุทธ.jpg
11 สัตบุรุษจะให้ทานโดยกาลอันควร.jpg
21 เราจะเห็นว่า การให้ทานที่ถูกหลักวิชา.jpg
04 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน สัปปุริสทานสูตร.jpg
03 นั่นคือ การวางใจให้พอเหมาะพอดี.jpg
06 วิถีชีวิตของบางท่านจึงดูเหินห่างจากพระพุทธศาสนา.jpg
18 นี่เป็นอานิสงส์ย่อๆ ของการให้ทาน.jpg
20 อานิสงส์นั้นทำให้ท่านเวียนว่าย.jpg
12 และประการสุดท้าย สัตบุรุษจะให้ทานโดยไม่กระทบตน.jpg
13 เมื่อสัตบุรุษให้ทานถูกหลักวิชาทั้ง.jpg
08 แต่หลายท่านได้ศึกษากันมาอย่างดีแล้ว.jpg
14 ครั้นให้ทานโดยเคารพแล้ว.jpg
05 ลักษณะการให้ทานของแต่ละคนในโลกนี้ไม่เหมือนกัน.jpg
22 ให้ย้อนกลับมาดูที่การประกอบเหตุ.jpg
17 ประการสุดท้ายของอานิสงส์ที่ให้.jpg
15 อานิสงส์ที่ให้ทานถูกกาลเทศะ.jpg
16 อานิสงส์ที่ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์มุ่ง.jpg
19 ฝ่ายหญิงที่เป็นกองเสบียง.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2566 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้