ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน ไม่ควรดูหมิ่นบุญ

รับชม 133 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
04 มีพุทธพจน์บทหนึ่งใน ขุททกนิกาย ธรรมบท.jpg
03 สุขภาพร่างกายภายนอกต้องถนอมรักษาไว้ให้ดี.jpg
31 ดังนั้น ทุกครั้งที่เราจะให้ทาน รักษาศีล หรือเจริญภาวนา.jpg
09 5.19 เพราะฉะนั้น ผู้มีปัญญาพึงรีบสั่งสมบุญ.jpg
05 การสั่งสมบุญเป็นเรื่องหลักของชีวิตนักสร้างบารมี.jpg
07 4.08 การสร้างบารมีในแต่ละภพแต่ละชาติ.jpg
02 ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นการยากอย่างนี้.jpg
08 4.36 ชีวิตของเรามีการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นาน.jpg
10 5.47 พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้ดูหมิ่นในบุญ แม้จะทำบุญเพียงนิดเดียว.jpg
12 บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานด้วยตนเอง แต่ไม่ชักชวนผู้อื่น.jpg
13 บางคนไม่ให้ทานด้วยตนเอง แต่ชักชวนคนอื่น.jpg
30 นักสร้างบารมีที่ชาญฉลาด.jpg
26 คิดดังนั้นแล้ว เศรษฐีจึงหมอบลงแทบเท้าอุบาสก.jpg
11-1 ในสมัยพุทธกาล ชาวเมืองสาวัตถีพากันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์.jpg
28 เพราะฉะนั้น ให้ทุกคนตั้งใจสั่งสมบุญ.jpg
24 ฝ่ายอุบาสกเมื่อถวาย ภัตตาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์แล้ว.jpg
20 แต่เศรษฐีก็ร่วมบุญด้วยเล็กน้อยเพราะกลัวเสียหน้า โดยใช้นิ้วมือ ๓ นิ้ว.jpg
22 เมื่อลูกน้องเศรษฐีได้เห็นและได้ฟังดังนั้น ก็รีบกลับไปรายงานเศรษฐี.jpg
03 สุขภาพร่างกายภายนอกต้องถนอมรักษาไว้ให้ดี.jpg
02 ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นการยากอย่างนี้.jpg
04 มีพุทธพจน์บทหนึ่งใน ขุททกนิกาย ธรรมบท.jpg
01 ชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาเป็นชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลก.jpg
09 5.19 เพราะฉะนั้น ผู้มีปัญญาพึงรีบสั่งสมบุญ.jpg
05 การสั่งสมบุญเป็นเรื่องหลักของชีวิตนักสร้างบารมี.jpg
29 ถ้าอยากได้บุญมาก ก่อนทำบุญเราต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่ง.jpg
08 4.36 ชีวิตของเรามีการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นาน.jpg
27 พระพุทธองค์ทรงรู้เหตุการณ์ทั้งหมด จึงตรัสกับอุบาสกว่า.jpg
07 4.08 การสร้างบารมีในแต่ละภพแต่ละชาติ.jpg
13 บางคนไม่ให้ทานด้วยตนเอง แต่ชักชวนคนอื่น.jpg
11ในสมัยพุทธกาล ชาวเมืองสาวัตถีพากันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์.jpg
26 คิดดังนั้นแล้ว เศรษฐีจึงหมอบลงแทบเท้าอุบาสก.jpg
16 เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาจบ.jpg
18 อุบาสกนั้นเดินประกาศข่าวบุญแก่ชาวเมืองเชิญชวนมหาชน.jpg
20 แต่เศรษฐีก็ร่วมบุญด้วยเล็กน้อยเพราะกลัวเสียหน้า โดยใช้นิ้วมือ ๓ นิ้ว.jpg
06 บุคคลผู้มีกาย วาจา ใจ สะอาดบริสุทธิ์.jpg
14 บางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองและไม่ชักชวนคนอื่น.jpg
12 บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานด้วยตนเอง แต่ไม่ชักชวนผู้อื่น.jpg
31 ดังนั้น ทุกครั้งที่เราจะให้ทาน รักษาศีล หรือเจริญภาวนา.jpg
10 5.47 พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้ดูหมิ่นในบุญ แม้จะทำบุญเพียงนิดเดียว.jpg
15 บางคนให้ทานด้วยตนเองและชักชวนคนอื่นด้วย.jpg
28 เพราะฉะนั้น ให้ทุกคนตั้งใจสั่งสมบุญ.jpg
17 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า ต้องการพระภิกษุจำนวนเท่าไร เขาตอบว่า.jpg
23 รุ่งขึ้น เศรษฐีพกมีดเดินตรงไปยังบ้านของอุบาสก.jpg
30 นักสร้างบารมีที่ชาญฉลาด.jpg
21 เศรษฐีเห็นอุบาสกทำเช่นนั้น จึงเกิดความสงสัย.jpg
11-1 ในสมัยพุทธกาล ชาวเมืองสาวัตถีพากันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์.jpg
25 เศรษฐีฟังดังนั้นเกิดความร้อนใจ คิดว่า เรามาในวันนี้.jpg
19 อุบาสกทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรด้วยใจที่เบิกบาน.jpg
24 ฝ่ายอุบาสกเมื่อถวาย ภัตตาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์แล้ว.jpg
22 เมื่อลูกน้องเศรษฐีได้เห็นและได้ฟังดังนั้น ก็รีบกลับไปรายงานเศรษฐี.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2566 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้