ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน แม้ทำน้อยก็ได้ผลมาก

รับชม 116 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
03 มีวาระแห่งภาษิตที่ปรากฏอยู่ใน อัฑฒเจลกเถราปทาน.jpg
01 การเจริญสมาธิภาวนา ทำใจหยุดใจนิ่ง.jpg
05 ดังความโชคดีของพระอรหันต์องค์นี้ท่านมีนามว่า พระอัฑฒเจลกเถระ.jpg
15 นี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติของพระอัฑฒเจลกเถระ.jpg
22 วันหนึ่ง ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา.jpg
18 ท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนามาก.jpg
20 จึงถวายเข็มสำหรับเย็บจีวรแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า.jpg
02 แล้วเราจะรู้ว่า ชีวิตเกิดมาทำไม.jpg
16 วันนี้หลวงพ่อยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังถึงอานิสงส์พิเศษ.jpg
10 ท่านจึงตัดใจนำผ้าที่มีเพียงครึ่งท่อนน้อมถวาย.jpg
23 หลังจากบรรลุธรรมแล้ว ท่านได้ระลึกชาติไปดูบุพกรรม.jpg
06 จนกระทั่งมาถึงสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะ.jpg
19 วันหนึ่ง ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา.jpg
12 จนมาถึงสมัยพุทธกาลของเราท่านได้ลงมาเกิดอีกครั้งหนึ่ง.jpg
14 ด้วยกรรมนั้น เราไม่รู้จักทุคติเลยในกัปที่ 92 กัป ในกัปที่ 51 แต่กัปนี้.jpg
04 พระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.jpg
13 ต่อมาท่านระลึกถึงบุพกรรมของตนทำให้เกิดความปีติโสมนัส.jpg
11 ครั้นละจากโลก บุญก็ส่งให้ไปบังเกิดในสวรรค์.jpg
24 เราจะเห็นว่า การได้สร้างบุญกับเนื้อนาบุญแม้เพียงเล็กน้อยช่าง.jpg
09 กุลบุตรนั้นได้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรม.jpg
07 ทำให้มีชีวิตที่ค่อนข้างลำบากยากแค้น.jpg
08 วันหนึ่ง บุตรชายได้เดินตามมหาชนไปยังวิหาร.jpg
25 นี้เป็นหลักในการทำบุญที่ลูกๆ ทุกคนควรตระหนัก.jpg
21 จนมาถึงภพชาติสุดท้ายในพุทธกาลนี้ ท่านได้กลับมาเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์มาก.jpg
17 พระเถระนี้มีชื่อว่า พระสูจิทายกเถระ ย้อนไปในกาล.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2566 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้