ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน เสียงดีเพราะมีบุญ

รับชม 150 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
02 ถ้าบุญบารมีเต็มเปี่ยม กิเลสอาสวะก็หมดเมื่อนั้น.jpg
28 ดังนั้นทุกคนควรรู้จักประกอบเหตุแห่งการมีเสียงไพเราะ.jpg
01 ตราบใดที่มนุษย์ยังไม่หมดกิเลส ก็ต้องเวียนเกิด.jpg
15 จึงได้กราบทูลขอพรว่า.jpg
19 ต่อมาในยุคของพระวิปัสสีพุทธเจ้า ท่านได้มาเกิดสร้างบารมี.jpg
03 ขณะเดียวกันก็หมั่นฝึกใจหยุดนิ่งควบคู่ไปด้วย.jpg
20 ต่อมาท่านได้มาบังเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น.jpg
27 จะเห็นว่าผู้มีปัญญาจะตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ข้ามชาติ.jpg
14 เมื่อท่านเศรษฐีฟังพระธรรมเทศนาจบ.jpg
13 ท่านเศรษฐีอยากได้ตำแหน่งนั้นบ้าง.jpg
06 การสื่อสารทำให้โลกไร้พรหมแดน.jpg
08 ถ้าใครเอาเสียงดีที่ตนเองได้มาตั้งแต่กำเนิด.jpg
25 พระบรมศาสดาทรงทราบว่าท่านโสณะเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาดี.jpg
12 เช้าวันนั้นท่านเศรษฐีได้ชักชวนบริวาร.jpg
05 จากเถรคถานี้ จะเห็นได้ว่า เสียงมีอานุภาพต่อจิตใจ.jpg
22 เมื่อท่านเติบโตเป็นหนุ่ม ระหว่างที่คนใช้พานั่งรถชมเมือง.jpg
09 ดั่งเช่นพระอรหันต์เถระรูปหนึ่ง.jpg
07 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำของชาวโลก.jpg
04 มีธรรมภาษิตที่มาในเถราปทานว่า “เราอยู่บนเครื่องลาด.jpg
23 ต่อมาเศรษฐีหนุ่มเกิดเบื่อหน่ายชีวิตฆราวาส.jpg
16 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูด้วยญาณทัศนะ.jpg
18 โดยเฉพาะบุญคือการพูดแต่ถ้อยคำสุภาษิต.jpg
26 หลังจากได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์.jpg
11 วันหนึ่งท่านมีบุญได้เห็นพระบรมศาสดา.jpg
21 ครั้นมาถึงยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.jpg
10 พระอรหันต์ท่านนี้ได้เคยเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่ง.jpg
17 เมื่อท่านเศรษฐีได้ฟังคำพยากรณ์เช่นนั้น.jpg
24 หลังจากได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2567 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้