ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน กลับตัวกลับใจใหม่

รับชม 186 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
25 ดังนั้น เมื่อเราสั่งสมบุญอะไร ก็อย่าลืมที่จะอธิษฐานให้ห่างไกลจากคนภัยคนพาล.jpg
02 เหมือนกับการเดินขึ้นบันได เราจะต้องก้าวผ่านขั้นแรกๆให้ได้เสียก่อน.jpg
01 มงคลชีวิต ๓๘ ประการ มงคลข้อแรกคือการไม่คบคนพาล.jpg
03 แต่ถ้าคบหากับคนพาล อัปมงคลทั้งหลายจะหลั่งไหลมาสู่ตัวเราได้.jpg
06 เพราะฉะนั้น บุคคลพึงเว้นคนเกียจคร้าน ผู้มีความเพียรเลวทรามเสีย.jpg
05 มีวาทธรรมซึ่งปรากฏในโสมมิตตเถรคาถา.jpg
08 คนเราก็เช่นกัน จะต้องคบหาคนดี.jpg
19 เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในกัปที่ ๓๑ แต่ภัทรกัปนี้.jpg
18 และเริ่มเจริญกัมมัฏฐานบำเพ็ญเพียรภาวนา ต่อมาไม่นาน ก็ได้บรรลุพระอรหัตผล.jpg
07 จากเถรคาถาบทนี้ ชี้ให้เราเห็นว่าสภาวะแวดล้อมมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด.jpg
20 การมาในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าของเรา เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราได้บรรลุแล้ว.jpg
04 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดินทางไกลไปสู่อายตนนิพพาน.jpg
24 จะเห็นได้ว่า การจะได้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิต.jpg
09 เพราะการคบมิตรไม่ได้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิต.jpg
15 ก็มีความคุ้นเคยกับพระวิมลเถระ คราวใดที่สะดวก จะไปฟังธรรมกับพระเถระอยู่เสมอๆ.jpg
11 ในอดีตกาล อุบาสกคนหนึ่งชื่อโสมมิตตะ.jpg
16 แต่เนื่องจากพระวิมลเถระไม่ค่อยเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเท่าที่ควร.jpg
23 เมื่อพระวิมละได้ฟังคติธรรมนั้นแล้ว ก็เกิดความสลดสังเวชใจในข้อวัตรปฏิบัติของตน.jpg
12 ในยุคของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสิขี ครั้งหนึ่ง ท่านได้สดับรับฟังพระพุทธคุณ.jpg
22 เมื่อไปถึงได้พูดเป็นคติธรรมให้พระอาจารย์ได้สติว่า “เต่าตาบอด เกาะกิ่งไม้เล็กๆ ย่อมจมลงไปในห้วงน้ำใหญ่ ฉันใด.jpg
10 ดังตัวอย่างของพระวิมลเถระ ซึ่งเป็นพระที่กล้าแก้ไขปรับปรุงตนเอ.jpg
13 เมื่อท่านเห็นต้นทองกวาวที่มีดอกบานสะพรั่ง.jpg
17 จึงหาเหตุผลบอกพระเถระว่าต้องการจะไปทำความเพียรที่อื่น.jpg
14 ครั้นมาถึงในสมัยพุทธกาล บุญได้นำพาท่านให้มาเกิดในตระกูลของพราหมณ์.jpg
21 หลังจากบำเพ็ญสมณธรรมอยู่กับพระมหากัสสปเถระได้ระยะหนึ่ง.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2567 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้