ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน เวียนสร้างบารมีอยู่แต่ในเทวโลก

รับชม 183 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
02 เพราะถ้าใครทำใจหยุดนิ่งได้ คนนั้นก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริง.jpg
09 ท่านได้ประพฤติธรรมต่อในสวรรค์แล้วจึงไปอุบัติในพรหมโลก.jpg
01 เรามีเวลาสร้างบารมีอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัด.jpg
04 พระตถาคตเจ้านั้น ถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ควรบูชาอย่างยิ่ง.jpg
14 พระเถระได้สังเกตดูลักษณะของม้าทิพย์ ที่กำลังนำเทพบุตรผู้เป็นเจ้านายไปสู่อุทยาน.jpg
27 มหารถเทพบุตรได้น้อมจิตตามกระแสธรรม.jpg
03 มีธรรมภาษิตที่กล่าวไว้ในมหารถวิมาน.jpg
08 คือ เมื่อหมดอายุขัยจากสวรรค์ชั้นนี้ ก็จะจุติไปอุบัติในชั้นสูงๆ.jpg
06 แม้จะได้รับการยอมรับให้เป็นจอมเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์.jpg
07 โดยเฉพาะในยุคแรกๆ รัศมีกายของพระอินทร์จะด้อยกว่าทวยเทพที่ขึ้นไปใหม่.jpg
10 หากจะเปรียบแล้ว ก็เหมือนชีวิตของมนุษย์ในโลกของเรา.jpg
11 สำหรับบางคนไม่ได้มีตำแหน่งสูงส่งทางโลก.jpg
26 พระเถระรู้ว่า เทวบุตรกำลังมีจิตปราศจากนิวรณ์ naret.jpg
25 ข้าแต่ท่านพระมุนี บุคคลเมื่อหวังอายุ วรรณะ naret.jpg
12 วันนี้จะกล่าวถึงเทพบุตรองค์หนึ่ง ซึ่งแม้ไม่ได้เป็นจอมเทพของชาวสวรรค์.jpg
28 เราจะเห็นว่า การเทียบความสว่างของรัศมีกายก็ดี.jpg
19 เมื่อเห็นดังนั้นพระเถระได้ถามว่า.jpg
05 ซึ่งในยุคเริ่มต้นของการประกาศศาสนา.jpg
15 คือ มีม้าถึงพันตัว รุ่งเรืองดังท้าววาสวะผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดา.jpg
16 รถคันนี้คลุมด้วยข่ายทอง วิจิตรด้วยรัตนะต่างๆ มีรัศมีสีรุ้ง.jpg
22 เทพบุตรท่านนี้ได้เสวยทิพยสมบัติในดาวดึงส์จนสิ้นอายุขัย.jpg
20 มหารถเทพบุตรได้เล่าบุพกรรมของตัวเอง.jpg
18 ส่วนเหล่าอัปสรเทพนารีที่ยืนประนมมืออยู่บนรถ.jpg
29 เพราะฉะนั้น เมื่อเราได้ยินได้ฟัง.jpg
17 ม้าเหล่านี้ผูกสอดด้วยสายแก้วมณี.jpg
23 ครั้นมาในยุคพุทธกาลนี้ ท่านได้ย้อนกลับมาบังเกิดเป็นเทพบุตรที่ดาวดึงส์.jpg
24 สิ่งที่ได้มาทั้งหมดนี้เพราะทำบุญถูกเนื้อนาบุญ.jpg
21 เมื่อละจากโลกนั้นแล้ว ข้าพเจ้าได้ไปบังเกิดในวิมานทองร้อยโยชน์.jpg
13 ในวันนั้น ท่านได้ไปพบกับโคปาลเทพบุตร ซึ่งออกจากวิมาน.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2566 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้