ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน ทำบุญแล้วบุญจะคุ้มครอง

รับชม 126 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
17 ดูก่อนวัจฉะ ผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคน ๓ คน.jpg
16 ดูก่อนวัจฉะ ผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทาน ผู้นั้นชื่อว่าทำร้ายคนถึง ๓ คนคือ.jpg
11 และการเลือกทำถูกเนื้อนาบุญนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ.jpg
01 การที่ชีวิตของเราจะปลอดจากภัยทั้งหลายในสังสารวัฏนั้น.jpg
02 และนำความรู้ที่เกิดจากการเข้าถึง ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญ.jpg
03 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอิณสูตรความว่า “บุคคลผู้มีจิตเบิกบานผ่องใส.jpg
04 ชีวิตการครองเรือนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมากมาย.jpg
05 ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องทำงานกันอย่างหามรุ่งหามค่ำ.jpg
06 แม้มีทรัพย์แล้ว ยังต้องห่วงกังวลกับการเก็บรักษา.jpg
07 มีแล้วใช่ว่าจะนำความสุขมาให้อย่างเดียว.jpg
08 ทำให้จิตใจเศร้าหมอง หงุดหงิดขุ่นมัวง่าย แล้วโอกาสที่จะนั่งธรรมะก็น้อย.jpg
09 เนื่องจากการดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นช่วงเวลาที่สั้นมากและมีเวลาจำกัด.jpg
10 และเมื่อตั้งใจจะทำบุญ จำเป็นที่จะต้องรู้จักแสวงหาบุญเขต.jpg
12 ในสมัยพุทธกาล ปริพาชกวัจฉโคตร.jpg
13 จึงตัดสินใจชักชวนสาวกของตนไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า.jpg
14 “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ชนเหล่านั้นกล่าวตามถ้อยคำที่พระโคดมผู้เจริญตรัสไว้จริงหรือ.jpg
15 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าปริพาชกท่านนี้เป็นบัณฑิตมีปัญญา.jpg
18 ดูก่อนวัจฉะ ทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากื.jpg
19 ผู้มีศีลเป็นผู้ละองค์ ๕ นี้ ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ ประกอบด้วย.jpg
20 “ในโคตัวเมียทั้งหลาย โคซึ่งเป็นลูกของโคตัวเมียนั้น เมื่อได้รับการฝึกดีแล้ว.jpg
21 ในหมู่มนุษย์ก็เช่นกันไม่ว่าชนชาติใดชาติหนึ่ง จะเป็นชาติกษัตริย์.jpg
22 ปลงภาระหนักได้แล้ว มีความปลอดโปร่ง ไม่มีอาสวะ ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง.jpg
23 “ส่วนผู้ที่ไม่ได้สดับ ไม่รู้จักบุญเขต คือเนื้อนาบุญอันเลิศ.jpg
24 ชนเหล่าใดมีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัย.jpg
26 นี้เป็นหลักวิชชาที่ช่วยในการตัดสินใจทำทานว่า หากจะทำบุญทั้งที.jpg
28 จงทำให้ถูกหลักวิชชา ทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญ ถูกทักขิไณยบุคคล.jpg
27 เพราะฉะนั้นการจะทำความดีใด ๆ ก็ตาม ต้องศึกษาหลักวิชชาให้ดี.jpg
25 ปริพาชกฟังแล้วเกิดความปลื้มปีติในธรรม.jpg
29 ทำหน้าที่ชักชวนมหาชนเข้าสู่กระแสแห่งธรรม.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2566 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้