ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการเลือกให้

รับชม 215 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
06 หรืออย่างน้อยควรให้ของในระดับเดียวกับที่ตนใช้อยู่.jpg
05 พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการเลือกให้ คือก่อนจะให้.jpg
01 การเจริญสมาธิ ภาวนา เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จ.jpg
02 และเมื่อเราเจริญภาวนาจนกระทั่งใจหยุดนิ่งดิ่งลงศูนย์กลางกาย.jpg
10 อังกุรเทพบุตร ก็ต้องถอยห่างออกไปเรื่อย.jpg
12 พระพุทธองค์ทอดพระเนตรเทพบุตรทั้งสองแล้ว.jpg
24 ดังนั้นเราควรทำทานให้บริสุทธิ์ ครบองค์ประกอบ.jpg
09 อังกุรเทพบุตรนั่งอยู่ในที่ข้างซ้าย แต่เมื่อเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทยอยกันมาเฝ้า.jpg
31 จะต้องสร้างบุญให้เกิดขึ้นให้มากๆ ยิ่งมีมากเท่าไหร่.jpg
15 ส่วนอินทกเทพบุตรนี้ แม้ถวายทานเพียงน้อยนิดเพียง.jpg
13 จึงตรัสถามอังกุรเทพบุตรว่า.jpg
03 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ขุททกนิกาย ธรรมบท.jpg
08 ในสมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ได้เสด็จโปรดพระพุทธมารดา.jpg
17 และเพื่อจะประกาศความสำคัญของทักขิไณยบุคคล.jpg
11 ขณะที่เทพบุตรอีกองค์หนึ่ง ชื่ออินทกเทพบุตร.jpg
04 ทาน หมายถึงการให้ การสงเคราะห์ช่วยเหลือแบ่งปัน.jpg
30 รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ เกิดขึ้นมา.jpg
25 พอเราถวายทานตัดขาดจากใจเท่านั้น.jpg
19 ทำไมอินทกเทพบุตรจึงพูดเช่นนี้ เพราะอินทกเทพบุตรนั้น.jpg
07 เหมือนชาวนาผู้ฉลาดในการทำนา.jpg
23 จากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า ทานจะให้ผลไพบูลย์ได้.jpg
27 แล้วกระแสบุญที่ใสสว่างบริสุทธิ์ จะเป็นต้นเหตุ.jpg
22 ทานที่บุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมาก.jpg
26 มาจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ของพวกเรา.jpg
20 ทานที่อังกุรเทพบุตรเคยทำแล้วในอดีตชาติ.jpg
21 พระบรมศาสดาจึงตรัสกับอังกุรเทพบุตรว่า.jpg
16 พระบรมศาสดาจึงตรัสถามอินทกเทพบุตรผู้นั่งอยู่ที่เดิม.jpg
14 อังกุรเทพบุตรกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า.jpg
18 ส่วนพืชแม้น้อยที่หว่านแล้วในนาดี ย่อมมีผลไพบูลย์.jpg
29 นอกจากนี้บุญยังก่อให้เกิดคุณสมบัติ คือ.jpg
28 บุญนั้นยังทำให้เกิดทรัพย์สมบัติ ทั้งที่มีวิญญาณ.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2567 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้