ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน สามเณรนิโครธ ตอนที่ 1

รับชม 192 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
06 ความสุขประการที่ ๒ คือ ความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุ.jpg
07 โดยเฉพาะสุขที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนา.jpg
04 ผู้ใดเห็นภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะ ให้ท่านยืนอยู่เบื้องหน้า ประคองอัญชลี.jpg
01 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูของเรา ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว.jpg
02 แต่กว่าที่พระองค์จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดนี้ได้ ก็ต้องสั่งสมบารมีกันมายาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้วน.jpg
03 มีวาระพระบาลีที่ปรากฏใน ปัพพชิตวิเหฐกชาดก ว่า.jpg
08 ความสุขภายในนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัว ผู้ที่ยังไม่ลงมือปฏิบัติ.jpg
10 แต่เมื่อใดที่ได้รักษาศีล ได้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความสุขชนิดนี้.jpg
35. และมุ่งทำใจให้ใสบริสุทธิ์อยู่เสมอ ทำใจหยุดใจนิ่งกันเรื่อยไป จนกว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกคน.jpg
33 ข้อคิดสำหรับวันนี้ เราจะเห็นว่า คนที่มีจิตใจสงบ สามารถสยบผู้ที่มีจิตใจว้าวุ่นได้.jpg
28 เพราะฉะนั้น พระเจ้าอโศกซึ่งกำลังประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชร.jpg
26 พอเติบโตขึ้นมีอายุได้ ๗ ขวบ พระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อ.jpg
29 ครั้นทอดพระเนตรเห็น ทรงรำพึงว่า พวกพราหมณ์ทั้งหลาย.jpg
11 ซึ่งถ้าใครได้เห็นแล้วจะเกิดแรงบันดาลใจให้ประพฤติธรรม ให้อยากทำความดี.jpg
20 จึงทรงดำริว่า “การที่เราใคร่ครวญเสียก่อนแล้วให้ทานเช่นนี้.jpg
24 สามเณรนิโครธก็คือ หลานของพระเจ้าอโศกนั่น.jpg
31 และไม่ทันใจพระองค์ พระเจ้าอโศกจึงส่งอำมาตย์ชุดใหม่ไปโดย.jpg
34 ดังนั้น ให้หมั่นฝึกฝนอบรมตนกันให้ดี ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา.jpg
09 ถ้าคนยังไม่เคยปฏิบัติธรรมก็จะนึกค้านว่าคนรักษาศีลจะร่าเริงได้อย่างไร.jpg
12 สมณะ แปลว่า ผู้สงบ หมายถึงบรรพชิตที่ได้บำเพ็ญสมณธรรม.jpg
05 ความสุขในโลกนี้มีอยู่ ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ความสุขที่ต้องอาศัยวัตถุ.jpg
32 ฝ่ายสามเณรก็เดินมาตามปกติของท่านอย่างองอาจสง่างาม.jpg
13 เพราะเป็นต้นทางที่จะทำให้เราได้ทำพระนิพพานให้แจ้ง.jpg
30 จึงรับสั่งพวกอำมาตย์ให้ไปนิมนต์สามเณรเข้ามาในพระราชมณเฑียร.jpg
21 พวกอำมาตย์ได้นำนักบวชนอกศาสนา มีตาปะขาว ปริพาชก อาชีวก.jpg
17 พอเข้าปีที่ ๔ ก็ได้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา.jpg
22 พระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาการนั่งของผู้ที่แสดงตนว่า.jpg
19 ในวันหนึ่งได้ประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชร ทอดพระเนตรเห็นพวกพราหมณ์.jpg
25 เมื่อให้กำเนิดโอรสก็ตั้งชื่อว่า นิโครธ.jpg
15 เรื่องของสามเณรนิโครธ ผู้เป็นเหล่ากอของสมณะรูปนี้มีอยู่ว่า.jpg
14 เหมือนดังเรื่องสามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย.jpg
27 วันหนึ่งสามเณรนิโครธ ได้นุ่งสบงทรงจีวรออกบิณฑบาต.jpg
16 เดิมทีพระองค์ทรงนับถือลัทธินอกพุทธศาสนาอยู่ ๓ ปี.jpg
23 มีอยู่วันหนึ่ง พระเจ้าอโศกประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชร.jpg
18 สืบเนื่องจากพระเจ้าพินทุสารผู้เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอโศก.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2567 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้