ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน สามเณรนิโครธ ตอนที่ 2

รับชม 108 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
36.jpg
37 สมณะคือ บุคคลต้นแบบในอุดมคติของชาวโลก คนดีและความดีหากมีอยู่ในที่ใด ย่อมทำให้ที่แห่งนั้นมีความสุข.jpg
38 เหมือนอย่างชีวิตของสามเณรนิโครธที่นึกถึงคราใดก็ปลื้มใจทุกครั้ง.jpg
11 การที่มีความสงบกาย วาจา ใจ ทั้ง ๓ ประการนี้ จะส่งผลให้สมณะมีความสงบเสงี่ยมสง่างามอยู่ในตัว.jpg
10 สมณะต้องสงบใจ คือ ทำใจให้หยุดนิ่งเป็นสุขอยู่ภายใน สงบจากบาปอกุศล.jpg
17 สามเณรแลดูสถานที่อันเหมาะสม และคิดว่า ในที่นี้ไม่มีภิกษุรูปอื่น.jpg
08 สมณะต้องสงบวาจาคือ อนูปวาโท ไม่นินทาว่าร้ายใคร ไม่ยุยงใส่ร้ายป้ายสีกัน.jpg
07 และโลกวัชชะคือ สิ่งที่ชาวโลกติเตียน สิ่งไหนที่ชาวโลกทำผิดกฎหมายบ้านเมือง.jpg
20 พระราชาทรงรับสั่งว่า “พ่อเณร ขอจงได้แสดง.jpg
15 สืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว ที่ได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้าอโศก.jpg
19 เมื่อฉันเสร็จพระราชาก็ตรัสถามว่า.jpg
06 นอกจากนี้แล้ว สมณะยังต้องคำนึงถึงสมณสารูปคือ จะทำอะไรต้องให้ควรแก่สมณวิสัย.jpg
03 ดังนั้น เราจึงต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจ สั่งสมบุญ.jpg
05 สมณะ คือ ผู้สงบกาย วาจา ใจ มาตรฐานของสมณะที่ดี.jpg
13 ให้เห็นถึงอานิสงส์ของการประพฤติดีปฏิบัติชอบ.jpg
09 มีแต่วาจาที่เป็นอรรถเป็นธรรม คุยแต่เรื่องที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียว.jpg
04 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ขุททกนิกาย.jpg
02 ยิ่งถ้าหากเพียรพยายามชำระกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์มากเพียงใด.jpg
18 พระราชาทรงเลื่อมใสในความองอาจของสามเณร.jpg
16 พระราชาอยากทราบว่า สามเณรจะเป็นผู้รู้จักที่ๆ.jpg
12 ถ้าชมชายหนุ่มหญิงสาวทั่วไปท่านใช้คำว่า สวยงาม แต่ถ้าจะชมสมณะ ท่านใช้คำว่า สง่างาม.jpg
14 ครั้งนี้เราจะได้มาติดตามศึกษาชีวิตสมณะของสามเณรนิโครธ.jpg
01 ความขยันหมั่นเพียรเป็นทางมาแห่งความสำเร็จ เป็นวิริยบารมี.jpg
22 พระราชาพอได้สดับแล้ว ก็ปลื้มปีติในธรรมที่สามเณรน้อยได้แสดง.jpg
21 จากนั้นก็เทศน์ด้วยสำเนียงที่ไพเราะเพราะพริ้ง.jpg
26 พระราชาทรงรับสั่งว่า “ดีละ พ่อเณร โยมมีจิตศรัทธา.jpg
23 สามเณรถวายพระพรว่า “มหาบพิตร อาตมภาพจะถวายธุวภัตรเหล่านั้นแก่พระอุปัชฌาย์”.jpg
25 พระราชาตรัสถามว่า “พ่อเณร ผู้ที่ชื่อว่าพระอาจารย์นี้คือใคร” สามเณรถวายพระพรว่า.jpg
27 สามเณรเป็นคนรักในการให้ทานเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้ว.jpg
28 พระราชาทรงสงสัยในคำที่สามเณรนำมากล่าว.jpg
24. พระราชาทรงรับสั่งว่า “พ่อเณร งั้นโยมจะถวายภัตรเพิ่มอีก ๘ สำรับ แก่พ่อเณร” อาตมภาพจะถวายภัตรเหล่านั้นแก่พระอาจารย์.jpg
29 สามเณรถวายพระพรว่า มหาบพิตร บรรพชา.jpg
30 พระราชาทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงรับสั่งว่า.jpg
32 จากนั้นทรงให้เพิ่มภิกษุมากขึ้นทุกวันๆ จาก ๓๒.jpg
35 เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์.jpg
31 ในวันรุ่งขึ้นสามเณรจึงได้ไปอาราธนาภิกษุ ๓๒ รูป.jpg
34 ฝ่ายสามเณรนิโครธได้แนะนำให้พระราชาพร้อมทั้งเหล่าอำมาตย์.jpg
33 ยิ่งเห็นภิกษุสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญมาก ก็ยิ่งปีติในมหาทานที่ได้ทำไป.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2566 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้