ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน สามเณรนิโครธ ตอนที่ 3

รับชม 147 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
02 ที่สำคัญต้องหมั่นเข้าไปหาผู้รู้ภายในคือพระธรรมกาย.jpg
03 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน กุลสูตร.jpg
21 ภิกษุที่ประชุมกันในขณะนั้นมีประมาณ ๘๐ โกฏิ.jpg
24 จึงตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ.jpg
16 มีอยู่วันหนึ่งขณะที่ทรงถวายมหาทานที่อโศการาม.jpg
35 เวลาเห็นพระบิณฑบาตผ่านมาหน้าบ้านของเรา ท่านมาโปรดเราในยามเช้า.jpg
01 การดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังสารวัฏ.jpg
14 เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อพระเจ้าอโศกเกิดความศรัทธาในสามเณรนิโครธแล้ว.jpg
11 หากไม่สะดวกในการกราบ ก็ประณมมือไหว้ ถ้าไหว้ไม่สะดวก ก็แสดงความเคารพด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง.jpg
28 ส่วนบุคคลใดให้บุตรผู้เป็นโอรสของตนบวช.jpg
12 ทีนี้เรามาศึกษากันต่อถึงเรื่องการเห็นสมณะของพระเจ้าอโศกมหาราชว่า ผลแห่งการได้เห็นสมณะน้อยคือ สามเณรนิโครธ.jpg
17 พระสงฆ์ถวายพระพรว่า “มหาบพิตร พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนั้น.jpg
27 พระเถระถวายพระพรว่า “มหาบพิตร ผู้ถวายปัจจัยได้ชื่อว่าผู้อุปัฏฐากเท่านั้น.jpg
26 พระราชาทรงสดับคำของพระเถระแล้ว.jpg
07 สมัยใด เมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุล พวกมนุษย์จัดของถวายตามกำลัง.jpg
04 สมัยใด บรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุล จิตของพวกมนุษย์ ย่อมเลื่อมใส.jpg
18 พระราชาทรงเลื่อมใสในพระธรรม จึงรับสั่งว่า จะบูชาพระธรรมขันธ์แต่ละขันธ์.jpg
33 เราจะเห็นว่า การได้เห็นสมณะหรือเห็นสามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ เป็นสุดยอดแห่งการเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง.jpg
25 พระมหาเถระถวายพระพรว่า มหาบพิตร ขึ้นชื่อว่าผู้ถวายปัจจัย.jpg
08 สมัยใด เมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุล พวกมนุษย์ย่อมไต่ถาม ฟังธรรม.jpg
05 สมัยใด บรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุล พวกมนุษย์ พากันลุกต้อนรับ กราบไหว้.jpg
10 แต่ถ้าความเลื่อมใสนั้นแสดงออกมาทางกาย และวาจา ผลแห่งการเห็นสมณะ จะทับทวีมากยิ่งไป.jpg
29 พระเจ้าอโศกเมื่อได้ฟังวิสัชนาเช่นนั้นแล้ว.jpg
32 ส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ต่างประเทศทั่วโลก และ.jpg
09 อานิสงส์การได้เห็นสมณะ มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมากมาย เช่น.jpg
20 พอครบ ๗ วัน พระราชามีหมู่เสนาอำมาตย์หลายแสน.jpg
31 ตั้งแต่นั้นมา พระเจ้าอโศกก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระศาสนา.jpg
30 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว มหินทกุมารพร้อมด้วยพระธิดาสังฆมิตตา.jpg
15 พระองค์ทรงรับสั่งให้สร้างมหาวิหาร ชื่อว่า อโศการาม.jpg
23 พระราชาประทับยืนอยู่ที่อโศการาม ทรงเหลียวดูตลอดทั้ง ๔ ทิศ.jpg
34 เพราะฉะนั้น พวกเราทั้งหลายได้เกิดในยุคสมัยที่ยังมีสมณะเหลืออยู่ นับว่าเป็นผู้มีโชคอันประเสริฐแล้ว.jpg
13 พอพูดถึงสามเณรนิโครธครั้งใด หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติใจทุกครั้ง เพราะท่านเป็นต้นบุญต้นแบบของสามเณร.jpg
19 ส่วนพระองค์เองได้ทรงเริ่มการงานในอโศกมหาวิหาร ในอโศการาม.jpg
22 ท่านพระโมกคัลลีบุตรติสสเถระ ได้ทำปาฏิหาริย์ ชื่อว่า โลกวิวรณ์.jpg
06 สมัยใด เมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุล พวกมนุษย์ย่อมกำจัดมลทินคือความตระหนี่.jpg
06.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2566 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้